Nästan bara kvinnor på företagens HR-avdelningar

Varför finns det så få män inom HR? Är könsobalansen ett problem?

Enligt den stora Cranet-undersökningen, en global undersökning bland HR-personal, är andelen kvinnor i svenska HR-funktioner 83 procent.

Ju större företag desto fler män hittar man i HR-funktionerna, vilket också innebär att det finns HR-avdelningar med enbart kvinnor. Men är det ett problem?

– Jag har inte forskat om det här men min uppfattning är att om det inte är ett problem så kan det mycket väl bli ett. En HR-funktion ska företräda olika grupper på en arbetsplats så om personalsammansättningen är för homogen, då blir det svårare. Vi behöver mångsidiga HR-funktioner, säger professor Stefan Tengblad, vars forskargrupp arbetar med Cranetstudien i Sverige.

Könsobalansen inom HR börjar redan på personalvetarprogrammen som domineras av kvinnor.

– Män med höga betyg har historiskt valt – och väljer fortfarande – i stor utsträckning andra utbildningar än personalvetarprogrammen, säger Stefan Tengblad som ser en öppning i det faktum att dagens HR-funktioner behöver personal med andra utbildningsbakgrunder än just personalvetare.

Vi inom HR behöver synas mer, vi behöver språkrör som kan spegla branschen.

Daniel Almstedt

Fyra av fem är kvinnor (minst)

Årets Cranetstudie visar att andelen kvinnor i svenska HR-funktioner är 83 procent.

Ju större företag, desto fler män i HR-funktionen.

I företag med upp till 199 anställda är andelen män i HR-funktionen 9,3 procent

I företag med 2 000 – 4 999 anställda är andelen män 18,2 procent

I företag med fler än 5 000 anställda är andelen män 22,3 procent

Cranetstudien baseras på en enkät skickad till högsta HR-ansvarig i samtliga organisationer med minst 200 anställda i Sverige. Undersökningen görs i ett 40-tal länder i världen.

– Vi måste ställa oss frågan om HR-funktionerna idag är för homogena när det kommer till utbildningsbakgrund. HR behöver kompetenser som jurister, psykologer, personer som kan tech, personer med facklig bakgrund som förstår de anställda och förhandlingsarbetet väl. En sådan breddning borde göra att det också kommer in fler män i verksamheterna, säger han.

Daniel Almstedt, är HR-partner på Casino Cosmopol och sitter i företagets lokala ledningsgrupp.

Att kvinnor dominerar Sveriges HR-funktioner är inget som överraskar honom.

– Det var väl ungefär samma fördelning på personalvetarprogrammet när jag utbildade mig, 80/20 till kvinnornas fördel, konstaterar han.

Han har inte tänkt så mycket på den könsobalans som råder, på Svenska Spel (som Casino Cosmopol är en del av) finns fler män i HR-funktionen, men:

– Mångfald berikar vad det än handlar om, så självklart vore det bra med en bättre balans mellan könen.

Att så få män söker sig till yrket tror han framför allt beror på att yrket fortfarande är ganska ”hemligt”. Folk i allmänhet vet inte vad en personalvetare eller en HR-strateg egentligen arbetar med.

– Vi inom HR behöver synas mer, vi behöver språkrör som kan spegla branschen, säger han.

Han är, precis som professor Stefan Tengblad, inne på att branschen står inför en förändring när nya yrkesgrupper kommer in på HR-avdelningarna.

– Digitaliseringen har gjort att vi får nya medarbetare med tech-bakgrund, vi ser och jag tror att nya kompetenser kommer behövas i HR- funktionerna framöver. Kanske kan det leda till att fler män söker sig till yrket, säger han.

Läs även

Annons