”Vår etiska kompass hjälper oss att göra rätt saker”

Är du en ledare med stark etisk kompass? Det kan hjälpa dig att fatta rätt beslut i svåra situationer.

Anna Cederqvist är kommundirektör i Vara och Erica Falkenström, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Foto: press / Cato Lein / collage Teresa Kristoffersson

Det finns lagar och regler. Och så finns det etik. Etiskt ansvarstagande. En etisk kompass? Vad är det egentligen?

Chefstidningen ställer frågan till Erica Falkenström, forskare vid Institutet för framtidsstudier och fil dr i pedagogik med inriktning mot organisation, etik och ledarskap. Vad skiljer en ledare med etisk kompetens från en som saknar detsamma?

– Etisk kompetens handlar inte om att känna på sig vad som är rätt eller fel, utan om att ha goda kunskaper om sitt verksamhetsområde, liksom om det etablerade etiska värdesystem som finns i såväl FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som i svensk lagstiftning. Viljan är också central. En etiskt ansvarsfull chef är en god förebild och söker i dialog med andra efter goda skäl som kan motivera olika ställningstaganden. Öppenhet, omtanke, lyhördhet och mod är centrala kvaliteter. Men också att kunna sätta gränser, säger hon.

Anna Cederqvist är kommundirektör i Vara och väl insatt i resonemangen. I Vara har all personal jobbat med begreppet ”etisk kompass”, framför allt med vad det innebär i praktiken.

En etisk kompass är ett sätt att få effektivitet i det kommunala uppdraget. Den hjälper oss att göra rätt saker. Vårt uppdrag går ut på att göra samhället bättre. Det ska påverka oss i allt vi gör. Den etiska kompassen hjälper oss att fatta rätt beslut, och försvara dem i efterhand, säger hon.

Jag skulle säga att arbetet med den etiska kompassen gör att alla steppar upp och hjälper till.

Anna Cederqvist

Vad är en etisk kompass?

Så här definierar man den i Vara kommun:

Ett förhållningssätt som medarbetare efterlever i sina yrkesroller, som är levande i vardagen samt vägleder vid prioriteringar, val och beslut.

En vägledning hur man ska agera för att vara en god förebild.

Ett verktyg för tillit i samarbetet medarbetare emellan. Skapar tydlighet i förväntningarna på varje medarbetares arbetsinsats.

Det handlar inte om värdegrund, förtydligar hon. Utan riktning. Den etiska kompassen ska hjälpa anställda att fatta beslut där lagar och regler inte riktigt räcker till. I situationer där det kanske snarare handlar om att visa vad organisationen står för.

– Att vi jobbat så mycket med etik skapar också samsyn och samstämmighet. Vi vet alla att vi inte är här för vår egen – utan för varabornas – skull, säger Anna Cederqvist.

Hon tar ett exempel:

Kommunens kostchef har fått nya medarbetare. De bor på landsbygden, har inte bil och kollektivtrafiken är dålig.

– Vad gör vår kostchef då? Hon hämtar dem varje morgon. När inte hon kan så hämtar någon av kollegorna. Varför? För att det är bra för vår kommun att hon har hittat duktiga medarbetare, och det är bra för kommunmedborgare att ha ett jobb. För henne var det självklart att tänka så. Jag skulle säga att arbetet med den etiska kompassen gör att alla steppar upp och hjälper till.

Likadant under pandemin då ett samarbete mellan kommun, region och näringsliv snabbt kom på plats och minskade smittspridningen i kommunen.

– Alla ställde upp och hjälpte till. Vårdcentralen saknade lokaler och administrativ personal så det ställde vi upp med, regionen kom med vaccin och sjuksköterskor och åkte också ut till några av de större företagen för att vaccinera anställda. Min ledningsgrupp stod och lotsade människor rätt vid de snabbt inrättade vaccineringscentralerna. Det var en självklarhet, säger hon.

Hur har man då arbetat för att skapa en samsyn runt den etiska kompassen?

Allt började med ett stort kulturarbete där alla medarbetare var med och tog fram fyra ledord som ska prägla kommunens arbete.

– Vi ska vara hållbara, kreativa, välkomnande och helhetstänkande. Det här har sedan blivit grunden i vår etiska kompass.

Anna Cederqvist poängterar att det här inte får bli policydokument som stoppas undan och glöms bort. Det viktiga är att låta de värdeord man tar fram prägla allt man gör. Därför pratar man ständigt om sin etiska kompass under medarbetarsamtal och lönesamtal, under APT, chefsdagar och i daglig planering.

– På allvar menar jag att det här ska påverka oss i det vi gör varje dag, säger Anna Cederqvist.

Så hur påverkar den etiska kompassen hennes egna arbetsdagar?

– Att jag möter alla med namn, om de så är lokalvårdare eller förvaltningschefer. Alla har samma värde i organisationen.

– Jag använder också mitt etiska omdöme i arbetet med kommunens politiker. Att vi ärendebereder med fakta, transparens och konsekvensbeskrivningar är ett sätt att hjälpa till så att det blir bra i politiken. Det vi gör är det demokratin vilar på.

Om man vill börja arbeta med etisk kompetens – den egna men också sin organisations – var och hur börjar man då?  

– Det allra viktigaste är nog att förstå varför etiskt ansvarstagande är viktigt. Och att alla har ett personligt ansvar som inte kan överlåtas på andra. Etisk reflektion behöver integreras i allt arbete. Den behöver ständigt vara närvarande. Du kan exempelvis ge ett litet utrymme vid möten för etisk eftertanke. Den högsta ledningen har störst etiskt ansvar eftersom de har störst makt, säger Erica Falkenström.

Lär mer

Etisk kod för chefer
av Erica Falkenström
Appell förlag (2019)

Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a utgåvan
av Christer SandahlErica FalkenströmMia Von Knorring
Natur & kultur (2017)

Läs även

Annons