Verktyget: Testar i stället för att utreda

Sedd av 1515

Helsingborgs stad har tilldelats en rad priser för sitt innovativa arbetssätt. Stadsdirektören Palle Lundberg vill att kommunen ska vara en testbädd för nya idéer.

Senast ändrad 13:37, 16 Apr 2019
Palle Lundberg, Helsingborg. Foto: Christian Andersson och Getty.

– Vi föredrar tester och lärdomar framför strategier och planer, säger han.

Nu tar kommunen nästa steg i den utvecklingen. Under hösten startades testprojektet Hbg Works, en så kallad ”kommunaccelerator” med målet att öka innovationstakten ännu mer. 

Målet är att Hbg Works ska bli en samlingsplats för utvecklingsprojekt där både offentliga och privata aktörer ska kunna samverka. Här ska medarbetare, invånare, näringsliv och organisationer tillsammans kunna utveckla och testa nya idéer och tjänster.

– Tanken bakom Hbg Works är att vi inte ensamma sitter på alla svar. Dessutom går det sällan, med dagens utvecklingstakt, att förutse den bästa lösningen på ett problem. Det enda sättet är att börja göra och lära sig längs vägen, säger Palle Lundberg och fortsätter: 

– Vi vill att andra kommuner i Sverige, liksom näringslivet och städer utanför Sverige, också ska ha möjlighet att testa sina idéer här. Finns det smartare och effektivare sätt att lösa ett problem på? Hur kan vi bygga mer hållbara städer som gör att både människor och miljö mår bra? Många gånger når vi inte hela vägen genom att planera eller simulera, vi måste testa i verkligheten. 

ETT TEST SOM PÅGÅR just nu är en ny, klimatsmart lösning för sophämtning. Bakom testet står en privat entreprenör. 

I normala fall hämtas soporna enligt ett förutbestämt schema, runt en gång i veckan. Den nya lösningen bygger i stället på att invånarna på ett enkelt sätt, genom ett särskilt reglage på soptunnan, kan ange när den är full. Då skickas en signal till renhållningsbolaget att det är dags att tömma. Just nu testas tekniken i ett bostadsområde med 250hushåll.

– Det vi har sett hittills är att de boende både får en lägre sophämtningstaxa och är mer nöjda. Dessutom är det smart ur miljösynpunkt att inte hämta halvfulla soptunnor. Denna typ av idéer och innovationer vill vi ha mer av, säger Palle Lundberg.  

ETT ANNAT EXEMPEL ÄR projektet Brukarmedverkan vid rekrytering, en ny rekryteringsmodell inom socialtjänsten där brukare deltar i rekryteringsprocessen när exempelvis nya socialsekreterare anställs. 

– I all utveckling är det viktigt att inte enbart ha kunden i fokus, utan att ha kundens fokus. Vi som saknar egen brukarerfarenhet har svårt att sätta oss in i brukarperspektivet och ser helt enkelt inte samma saker. På det här sättet får vi hjälp att vidga perspektiven och våra egna referensramar. Vi tror att det här leder till bättre rekryteringar.

Tidigare projekt i kommunen har bland annat omfattat fritt wi-fi på offentliga platser – en idé som kläcktes av personer utanför den kommunala organisationen som ett svar på hur Helsingborg ska bli en it-stad i framkant.

– Det normala arbetssättet i en kommun hade nog varit att tillsätta en utredning och sedan skriva en strategi. Vi gjorde tvärt om och började med ett litet test med fritt wi-fi på tre centrala platser. Det visade sig vara en succé. Därefter har vi byggt ut nätet och har numera öppet och lösenordsfritt wi-fi på 350platser, vilket sannolikt är ett av de större öppna näten i Europa. 

För att uppmuntra nytänkande har Helsingborgs stad också instiftat en intern utmärkelse i organisationen, Årets misstag. Detta arbetssätt, med fokus på tester och lärdomar framför strategier och planer, präglar numera kulturen i Helsingborgs stad allt mer. 

– För att hitta smartare vägar framåt behöver vi våga testa – och våga misslyckas – oftare. Det är jag väldigt tydlig med. Om vi ska ändra vårt sätt att arbeta och bli smartare och effektivare, så måste vi testa nya lösningar. Då är det ofrånkomligt att vi också misslyckas ibland, säger han.  

MEN DET ÄR INTE ENBART uppmuntran, tester och lärdomar som ska leda vägen framåt i Helsingborgs stad. 

En annan viktig del för att nå målet att bli en av Europas mest innovativa städer är att satsa på ledarskapet, berättar Palle Lundberg. 

– Bra ledarskap är inte en egenskap vi föds med, det är något som vi behöver träna och fortsätta att underhålla – precis som med alla andra förmågor. Därför har alla cirka 500chefer i Helsingborgs stad varit med på träningsläger i ledarskap – men också ledande politiker och fackliga ombud. I år startar vi nästa utbildningsomgång som den här gången involverar alla medarbetare och bland annat lyfter fram icke-hierarkiska arbetssätt.•

”Alla ska få gehör för sina förslag"

Tommy Boije är förändringsledare i Helsingborg och den som tar emot idéerna som skickas till Hbg Works.

Vem kan skicka in idéer i dag? 

– Alla som jobbar på våra förvaltningar, totalt 10 000 personer, kan skicka in förslag via intranätet. Det fungerar ungefär som ett community där alla kan läsa idéerna direkt och bolla dem med varandra.

Hur väljs idéerna ut? 

– Vi som jobbar på idéslussen läser och reagerar på alla förslag som kommer in. Därefter tar vi möten med olika kollegor för att sätta bollen i rullning. I slutändan är det inte alla idéer som testas, men vår utgångspunkt är att alla ska få gehör för sina förslag. Syftet med projektet är att bidra till en kultur där kollegorna själva 
testar saker, därför är det viktigt att alla idéer fångas upp på något sätt. 

Hur väljer ni vilka idéer som ska permanentas? 

– Det finns inget enkelt svar på den frågan. Många av testerna och lärdomarna lämnas över till förvaltningarna där de kan växa in i verksamheten, en del idéer dör längs vägen medan andra idéer blir till något helt annat i slutändan. 

Hur finansieras idéslussen?

– Vi har fått stöd från Vinnova för att testa det här projektet under tre års tid, så ungefär 40 procent finansieras av Vinnova. Resterande del kommer från kommunen och är en del av satsningen på innovationsarbete i Helsingborg. 

Berätta om en idé som har väckt särskilt intresse!

– En av våra vägledare på klimatområdet kom med ett förslag om att bli ”kommunal veganvägledare” och ge råd till de invånare som vill ställa om sin kost. Personen i fråga var trött på att endast jobba med frågor om fläktar och ventilationssystem i stora kontorsbyggnader, när en stor del av våra klimatutmaningar handlar om att vi som individer måste ställa om vår livsstil. Den här idén är intressant då den har väckt diskussioner och utmanat vad vi som kommun ska ägna oss åt. Vissa menar att vi inte ska hålla på med ”aktivism”, andra menar att det är en bra idé då vi har satt tydliga klimatmål inom kommunen som kräver kraftiga åtgärder. 

Vad säger cheferna om det här arbetssättet? 

– Vår filosofi är att testa så många idéer vi hinner med, på ett enkelt sätt i liten skala. När vi gör det måste vi ibland runda chefer och utmana traditionella arbetssätt. Chefer som är vana att ha kontroll kan nog tycka att det är jobbigt, men budskapet vi har fått är att alla måste släppa på sina kontroll-behov. I grunden upplever jag också att vi har förtroende från cheferna.

FAKTA: DETTA ÄR HBG WORKS 

• Hbg Works är en samlingsplats för utvecklingsprojekt i Helsingborg. Syftet är att ta innovation och digitalisering från idé till verklighet.

• I januari flyttade Hbg Works till egna lokaler. I dag är det medarbetare från enheterna Digital utveckling och Design och innovation som sitter där, plus partners som Atea och Öresundskraft. Tillsammans erbjuder de bland annat kompetens och rådgivning inom digital utveckling, tjänstedesign och idécoachning.

• Hbg Works driver i dagsläget två projekt med medel från Vinnova. Idéslussen är det ena. Det andra är ett testbäddsprojekt där offentliga aktörer kan skapa miljöer eller öppna sina verksamheter för tester.

FAKTA: 3 ANDRA EXEMPEL PÅ TESTPROJEKT

• Visionsfonden: En fond för att stötta modiga idéer och uppmuntra ”testanda”. Här kan du få coachning och ansöka om upp till 100 000 kronor för att förverkliga en idé.  

• Chatbot Sally: Helsingborgs stads första steg in i AI-världen. Sally kan föra personliga dialoger med användaren. I betaversionen kan hon svara på vanliga frågor av enklare karaktär inom området vuxenutbildning. Projektgruppen testar nu tekniken.

• Appen Guide Helsingborg: Digital satsning för besökare och turister. Appen hjälper dig att hitta i staden. Du får också storyn bakom olika sevärdheter via ljud, bild och video.

TEXT: MALIN LETSER

up 172