Vara sin egen chef

Vilka ledarskapserfarenheter skapas när man är sin egen chef? Den frågan både ställs och besvaras av Ingela Sölvett, CASL, Handelshögskolan i Stockholm.

Så här års skrivs det spaltmetrar om hur man kan ta kontroll över sitt liv. Må det vara att bli mer effektiv genom bättre ordning på skrivbordet eller att se över sin privata ekonomi. En mera ovanlig diskussion är vad det innebär att bli chef över sig själv genom att starta en ny organisation. Känt är att det ökar arbetstillfredsställelsen att vara sin egen chef. Det ger möjlighet till att själv ta kontroll över sitt arbete. Man skapar också ett avtryck och bidrar till samhällets utveckling. En stark uppsida med andra ord. Men yrkesvalet att bli entreprenör och vara chef över sig själv innebär också speciella erfarenheter. Erfarenheter som genereras under stor osäkerhet. En fråga att ställa sig är vad det är för ledarerfarenhet som skapas när man är sin egen chef?


Text: Ingela Sölvell, PhD, CASL, Handelshögskolan i Stockholm

Entreprenörskap och entreprenörer har med de goda framgångarnas exempel fått en positiv klang. Från den franska översättningen av entreprendre (att företa sig något) har entreprenörskap skapat exempel genom individer som initierat, utvecklat och framgångsrikt lett nya företag. Då likställer vi ledningen med ledandet av affärsmässiga verksamheter. Men till entreprenörskapet hör också det självförsörjande enmansföretagandet och det sociala entreprenörskapet som har andra legala och visionära utgångspunkter – och andra utmaningar vad gäller ledning.

’Opportunity’ eller ’necessity’
En viktig distinktion är med vilken vision man startar sin organisering. Att bli sin egen chef är nog så kittlande, men för många är det också en nödvändighet. Ur ett entreprenöriellt perspektiv kan man skilja mellan så kallat ’opportunity’ (idédrivet) och ’necessity’ (nödvändighetsbaserat) grundat entreprenörskap. Vilken typ av idé och vilka skäl som man startar utifrån har betydelse för ledningsrollen.
Professorer är typexempel på entreprenörer som utgår ifrån en idé. De ser möjligheter i ny kunskap som inte så många av oss har tillgång till eller förstår. De kan med sin expert kunskap identifiera potentiella affärsidéer som kan bli banbrytande och lägga grunden för framgångsrika företag. Men den unika kunskapen behöver inte vara forskningsbaserad. Den här typen av entreprenörskap kan enkelt uttryckt handla om att man identifierar och utvecklar möjligheter, eller löser problem som inte andra ser eller vill göra något åt. Som entreprenör tar du initiativ och driver en utveckling, skapar en marknad och vitaliserar konkurrensen. Du förverkligar en vision om att skapa något nytt och stort. Du tar ledningen i en nyutveckling med all dess inneboende osäkerhet.
Genom att idégrunden är innovativ – må det vara tekniskt eller socialt - och nyhetsvärdet högt, skapar entreprenören intresse och attraherar olika intressenter. Är det en professor som leder idéutvecklingen, eller en person som artikulerar personliga värderingar som Anita Roddick gjorde i Body Shop, är den personliga legitimiteten nära förknippat med idén som lanseras, och stödjer arbetet med att skapa uppmärksamhet. Att leda en sådan verksamhet handlar om att skapa utväxling på sin egen kunskap, värderingar och personliga visioner.
”Jag har väl väntat en tioårs period ungefär på att grunda ett bolag, tills jag kände att den här idén håller. Det fanns andra jag hade funderat på, men inte riktigt …det var mer att jag kände att jag kan inte motstå. Nåt man känner att man måste göra”.
[professor och grundare av ett mjukvaruföretag]

Men att kommersialisera en innovativ idé kräver också ett ledarskap som utmanar och övertygar. Det handlar också om att hantera osäkerhet och ta ledningen för förändring. Det är en utveckling som många gånger startar med förändrat beteende hos potentiella användare.
”Du har flugit in över Alperna så ligger det en massa moln överallt. Då ser du bara 2-3 bergstoppar, men du ser inte allt det som sker nere i dalarna. Men du vet att det finns massor av berg, bilar och människor, kossor …ja att det finns en massa liv därnere. Med den nuvarande teknologin så ser man bara bergstopparna. Vi säger till kunderna att om du tror att det finns ett läkemedel, en gen där nere som representerar en måltavla för ett läkemedel som botar Parkinson, och du använder dagens teknologi, så kommer du aldrig att se den”.
[Med dr med erfarenhet av kommersialisering av bioteknik]
Det nödvändighetsbaserade entreprenörskapets utgångspunkt är många gånger att du vill skapa din självförsörjning och egen yrkesidentitet. Idéerna behöver inte vara banbrytande utan är ofta imitativa till sin karaktär. Det kan handla om frisörsalong eller konsultbolag, där företagsidén i sig inte är unik. Det ledarskapet rör framförallt en organisering av den professionella vardagen.
Många enmansföretagare driver sin verksamhet i del av eller i närheten av den egna bostaden. Ett kontor eller ett mottagningsrum utrustas för att bedriva yrkesverksamhet i nära anslutning till privatlivet. Om verksamheten kräver det, eller kan ekonomisk bära kostnaden, hyrs en lokal. Enkelt, effektivt och lätt att komma igång.

Att leda ett enmansföretag baserat på en imitativ idé kräver ett annat ledarskap. En stor utmaning är att skapa rimliga föreställningar om vad som behövs för att skapa försörjningen, hur konkurrensbilden ser ut då inträdesbarriärerna är låga, hur administrationen kan hanteras och att skilja privatlivet från yrkeslivet. Företaget är privatpersonen. Privatpersonen är ledaren för företaget. Ledarens identitet behöver tydliggöras. För att sticka ut i mängden behöver ledarens egen kompetens artikuleras. Det är ledaren som är leveransansvarig och som personifierar det professionella erbjudandet eller det sociala budskapet. Det ledarskapet kan utövas i redan etablerade privata relationer, men behöver ofta en större krets än så för att vara lönsamt. Ledningen och utvecklingen handlar om att ikläda sig rollen som företagare. Tidigare relationer där man är känd som, Anställd hos, Granne till, Mamma till, Ledare för fotbollslaget eller andra roller behöver utökas genom att man iklär sig rollen som ledare för en ny organisation, som också ska generera ditt levebröd.
Oavsett vilken sorts idé eller vilken kategori av entreprenörer som vi talar om så är det ledarskapet som formar och driver utvecklingen av idén. Hur man leder sig själv och leder omvandlingen av idén avgör utfallet, men ställer stora krav. Citaten ger en inblick i grunden för och hur ledning av en ny organisation kan ta sig uttryck. Men de ger bara en antydan om alla de utmaningar som det innebär att bli sig egen chef, att bedriva entreprenörskap i olika former. Den slutsats som framskymtar är att det är lärorika ledarutmaningar. Tillfällen att lära sig något nytt, att tänka nytt och att leda utifrån nya förutsättningar och med osäkra utfall.
Din egen identitet och erfarenhet har betydelse, och du leder dig själv som företagare och som anställd av dig själv. Som entreprenör utövar du också ett ledarskap som sträcker sig utanför företaget, som inkluderar externa aktörer som på något sätt kan bidra till att din idé utvecklas och omvandlas lyckosamt. Entreprenörer företar sig något med egen drivkraft. De ser möjligheter som ingen annan ser. Det är möjligheter i form av idéer som löser problem, skapar något nytt eller förbättrar något befintligt. De tar ett chefskap över sig själva och sin egen kunskapsutveckling. En kunskapsutveckling som ger en chefserfarenhet bara genom att man håller igång en ny organisation, och klarar den kritiska överlevnaden. Men specifikt visar forskningen att entreprenörer skapar unik kunskap om hur man får utväxling på nätverkskontakter, hur man lär av sina misstag och drar nytta av framgångsrika aktiviteter, hur man skapar egna resursbaser, och organiserar arbetet mellan olika parter. Sammantaget ger det en bred kunskapsbas för att fortsätta initiering och nyutveckling. Men det är beslutsfattandet under osäkerhet som är den mest markanta kunskapen som en chef för en ny organisation utvecklar till skillnad från chefskap i etablerad verksamhet.

Sådana chefer kan vitalisera etablerade företag och samhällen genom att se bortom det befintliga, igenom kaoset och problemen.


Skrivet av Ingela Sölvell

Läs även

Annons