Skadestånd istället för middag

En aktuell tvist rör en klassisk tvistefråga, det vill säga om arbetsgivaren har kränkt arbetstagarnas föreningsrätt.


Kan en arbetstagare bli rättsligt kränkt för att arbetstagaren inte blir bjuden på middag av sin arbetsgivare? Frågan kan ju tyckas litet märklig och udda, men det här är faktiskt en fråga som Arbetsdomstolen nyligen har fått ta ställning till. En arbetsgivare åtog sig på förfrågan från en anställd att bekosta en middag med efterföljande biljardspel för de anställda. Arbetstagaren som frågade om arbetsgivaren ville ställa upp och sponsra tillställningen utformade en inbjudan som innebar de anställda bjöds in till middag men att inbjudan uttryckligen inte gällde de arbetstagare som var med i fackföreningen IF Metall.

Fackföreningen stämde företaget och menade att inbjudan till middag utgjorde en föreningsrättskränkning och yrkade skadestånd till fackföreningen och till medlemmarna.

Då och då dyker det upp tvister som handlar om föreningsrättskränkningar i Arbetsdomstolen. De tvister som har diskuterats mest på senare år har dock kanske istället handlat om rätten att stå utanför en organisation. Jag tänker här på tvisterna som har gällt granskningsavgifter och liknande.

I den nu aktuella tvisten rör saken dock en mera klassisk tvistefråga, det vill säga om arbetsgivaren har kränkt arbetstagarnas föreningsrätt. Reglerna om föreningsrätt finns i medbestämmandelagen MBL. Föreningsrätten innebär att arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att en sådan bildas. Om till exempel en arbetsgivare vidtar en åtgärd till skada för någon på den andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt kan detta agerande vara en föreningsrättskränkning. I tidigare praxis har Arbetsdomstolen fått ta ställning till fall där arbetstagare har uteslutits från att få ta del av en förmån som tillkommer arbetstagare. I lagtexten ställs kravet att åtgärden skall ha vidtagits för att arbetstagaren har utnyttjat sin föreningsrätt. Arbetsgivaren skall ha insett att åtgärden innebär skada för arbetstagaren.

I vårt aktuella fall med middag och efterföljande biljardspel menar Arbetsdomstolen att arbetsgivaren genom att betala för middagen har tillhandahållit en förmån till sina anställda och att genom att 18 anställda uteslutits från förmånen just på grund av att dessa arbetstagare var medlemmar i fackföreningen. Arbetsdomstolen menar att arbetsgivaren, när man, efter det att fackföreningen påtalande det, insåg hur inbjudan var utformad, kunde förklarat att man inte skulle betala för middagen om inte också de fackföreningsanslutna bjöds in. Slutsatsen blir alltså att när de 18 fackföreningsanslutna medarbetarna inte bjöds in till middag kränkte arbetsgivaren deras föreningsrätt och att denna åtgärd innebar ett intrång i fackförbundets verksamhet. Domstolen menade att arbetsgivaren inte vidtagit åtgärden i syfte att bestraffa eller på annat sätt komma åt medlemmarna i fackföreningen. Därför menade domstolen att ett relativt lågt belopp skulle utdömas i allmänt skadestånd. Fackförbundet fick 20 000 kr och de 18 medlemmarna fick 5 000 kr vardera. Sammanlagt kostade således middagen 110 000 kr mer än planerat (plus rättegångskostnader på 141 850 kr). Det verkar nästan som om det i slutänden var bättre att inte bli bjuden på middag. Jag misstänker att middagen knappast kostade 5 000 kr per kuvert.
Norrmännen jobbar på
Fredrik Reinfeldt talade om att vi behöver arbeta till vi är 75 år i framtiden. Även i Norge debatteras nu högre pensionsålder. Senast diskuterades en pensionsålder på 78 år. Detta trots alla oljepengar. Undrar om vi inte ligger litet lågt med våra 75 år?

Klädkod hindrade anställd bära halsband med kristet kors
Kvinnan vid British Airways incheckningsdisk fick inte bära sitt halsband med kors synligt. Nu har Europadomstolen sagt sitt. Arbetsgivarens beslut inkräktar på religionsfriheten. Har inte strävan att vara politiskt korrekt gått för långt när man börjar förbjuda en religiös symbol i ett halsband?


Advokat Göran Smedberg
advokat@goransmedberg.com


Läs även

Annons