Sjukfrånvaro och jämställdhet – därför ska ni mäta det

Vill ni bli mer effektiva, få större intäkter och ha anställda som trivs? Såklart ni vill. Men hur?

Genom att använda er av all den data som HR sitter på kan ni hitta smarta nyckeltal för att fatta bättre beslut för att nå dit. ”Sjukfrånvaro och jämställdhet är exempel på två områden där HR har mycket data som indikerar på hur medarbetarna mår och trivs och var arbetsgivaren kan behöva vidta åtgärder, menar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Utvärdera arbetsmiljön

Hur arbetsmiljön ser ut spelar stor roll för företagets framgång över tid. De som investerar i företag, investerar också i människorna som jobbar där. Att utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen är ett klokt första steg för att få reda på hur era medarbetare upplever sin hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Men hur kan ni göra denna utvärdering i praktiken?

“Att använda sig av resultat från en medarbetarundersökning är ett bra sätt. Genom att ställa frågor till medarbetarna i en medarbetarundersökning får ni reda på upplevelsen, men upplevelsen kan skilja sig från fakta, exempelvis vad gäller sjukfrånvaro. Att ta fram och mäta resultat av nyckeltal över tid är därför ett bra komplement till känslan eller upplevelsen”, säger Ida Ljungberg.

“Svarar era anställda att arbetsmiljön är bra och ni har låga tal när det kommer till sjukfrånvaro och rapportering av kränkningar – tyder det på att arbetsmiljön faktiskt är bra. Om medarbetarna svarar att arbetsmiljön är bra samtidigt som ni har hög sjukfrånvaro och konflikter indikerar det ändå på brister i arbetsmiljön, inte sällan finns samband mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Hur jämställd arbetsplatsen är kan också utvärderas på samma sätt. Upplevelsen är en viktig del, men visar fakta i form av nyckeltal en annan verklighet? Är sjukfrånvaron högre bland kvinnor än män? Finns det något samband med arbetsmiljön? Vad beror det på i så fall?” fortsätter Ida Ljungberg.

Bättre beslut med HR-data

“Att medvetet arbeta med att välja ut och mäta relevanta nyckeltal för verksamheten är ett sätt att fånga upp olika signaler i tid, för att veta var insatser behöver ske. HR-data och nyckeltal gör att ni kan gå från att tro till att veta, så att ni kan fatta bättre beslut utifrån hur det verkligen är. På så sätt kan verksamhetsmålen uppnås mer effektivt, eftersom ni har kunskapen om inom vilka områden åtgärder kan behöva vidtas. Därefter är det viktigt att följa upp resultaten av nyckeltalen, för att se om åtgärderna verkligen ger effekt”, avslutar Ida Ljungberg.

Med Simployer Frånvaro får ni en tydligare översikt över medarbetarnas frånvaro. Så att ni kan ta hand om företagets viktigaste tillgång – medarbetarna – och därmed fatta smartare beslut. Läs mer om hur Simployer kan hjälpa dig mot en bättre frånvarohantering här.

Läs även

Annons