Registerutdrag allt vanligare

Anställningskyddet för en anställd är i vissa avseenden mycket starkt. Det är däremot inte skyddet för en arbetssökande.


Kan en arbetsgivare verkligen begära att en arbetssökande lämnar ett registerutdrag från polisens belastningsregister? Frågan kom rappt och nästan anklagande från en av deltagarna på ett arbetsrättsligt seminarium. Den här deltagarens uppfattning av vad som var rätt och vad som var fel framgick redan av hur frågan ställdes. Men frågan är intressant och har flera bottnar. Först och främst kan det konstateras att det finns lagregler som ställer krav på att arbetsgivaren beträffande vissa verksamheter kräver att arbetssökande visar utdrag från belastningsregistret. Det gäller till exempel för arbete vid förskola, skola och skolbarnomsorgverksamhet men också för HVB-hem. Lagstiftaren har alltså ansett att den verksamhet som dessa arbetsgivare bedriver är av sådan karaktär och så känslig att den arbetssökandes personliga integritet får vika undan för arbetsgivarens intresse av att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. Uppenbarligen finns det många arbetsgivare även utanför de sektorer som har det här lagstadgade kravet på registerutdrag för att komma ifråga för anställning, som kräver att den arbetssökande ska visa ett registerutdrag från polisens belastningsregister för att över huvud taget komma ifråga för en anställning. Det här kan ju naturligtvis uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten för den arbetssökande. Samtidigt som arbetsgivaren naturligtvis vill ha kontroll på vad det är för människor som söker anställning. En arbetsgivare som ska anställa en ekonomichef vill gärna förvissa sig om att sökanden inte är dömd för förmögenhetsbrott. Det verkar dock som om arbetsgivare i allt större utsträckning kontrollerar arbetssökande. Enligt uppgifter i TCO-tidningen gjordes 133 100 utdrag år 2003 medan det år 2010 gjordes hela 363 900 utdrag. Antalet begärda registerutdrag har alltså nästan tredubblats. Ökningen verkar fortsätta för under de tre första månaderna i år har redan 114 500 utdrag beställts. Vissa arbetsgivare begär också att en arbetssökande ska visa registerutdrag från Försäkringskassan för att man ska få reda på vilket ”trackrecord” han eller hon har beträffande sjukskrivningar och vård av sjukt barn. Den här typen av registerutdrag är inte alls lika vanliga som utdrag ur belastningsregistret.

Varför har det blivit så populärt att begära registerutdrag från arbetssökanden trots att det inte finns något lagkrav och att det kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten mot den enskilda individen? Svaret är väl relativt enkelt. Anställningsskyddet för en anställd är i vissa avseenden mycket starkt. En arbetssökandes skydd är inte alls särskilt stark. Visst finns det skydd även för den som söker arbete, t ex får man ju inte diskriminera en arbetssökande. Jag har en viss förståelse för att en arbetsgivare gör de undersökningar man faktiskt kan göra av en kandidat innan man går vidare och erbjuder anställning. Har man anställt ”fel” person är det ju i många avseenden nästan omöjligt att säga upp personen i fråga. Låt vara att jag kan tycka att det är väl överdrivet att begära utdrag ur belastningsregistret för vissa arbeten. Ett sådant utdrag innehåller ju uppgifter om alla brott. Även hastighetsöverträdelser och liknande. Men jag kan faktiskt tycka att det är litet märkligt att det inte är fler arbetsgivare som begär att arbetssökanden ska visa registerutdrag från Försäkringskassan. Särskilt tänker jag på små och medelstora arbetsgivare. En ”felrekrytering” kan ju bli väldigt kostsam för arbetsgivaren. En statlig utredning föreslog 2009 att det skulle bli svårare för arbetsgivare att begära registerutdrag från polisen och Försäkringskassan. Någon lagändring har dock inte skett ännu och verkar inte heller ske inom det närmaste året.

Avsked på löpande band
Arbetsdomstolen har hittills i år meddelat nio domar om ogiltigförklaring av avskedande. Det stora antalet verkar nästan vara litet epidemiskt. Vid den här tiden förra året hade bara två domar meddelats.

Vaken men hjärnan sover
Forskare kan ha hittat orsaken till varför vi blir fumliga och glömska när vi blir trötta. Delar av hjärnan kopplas ifrån när vi är trötta kan man läsa i en rapport. Kan man få reda på hur länge piloten har arbetat innan man följer med på flygresan?

Göran Smedberg

Läs även

Annons