Ny lag kräver tydligare ansvarsfördelning

Stärkt sekretess och ny kommunallag. Det är några av de nya regelverk som började gälla efter årsskiftet.

Den 1 januari trädde en rad nya lagar och lagändringar i kraft. En av nyheterna är att skyddet stärks för den som blir utsatt för näthat. Det nya brottet olaga integritetsbrott gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ”i syfte att skada” den som uppgifterna handlar om.

Det gäller även på så kallade ”elektroniska anslagstavlor”, kommentarsforum och liknande på nätet. Den som ansvarar för en sån har efter årsskiftet skyldighet att ta bort innehåll som uppenbart innebär olaga hot och olaga integritetsintrång.

Även sekretesslagstiftningen stärks. Från den i januari 2018 är offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät skyddade av sekretess. Tidigare har skyddet bara gällt ett mindre antal myndigheter där personalen är särskilt utsatt. Nu blir uppgifter om bostadsadress, privata telefonnummer, fotografier för tjänstekort och uppgifter om närstående sekretessbelagda för alla offentliganställda. Samtidigt utökas bibliotekssekretessen, som gäller för uppgifter om boklån, till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek. Även uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen omfattas numera av sekretess.

Vid årsskiftet träder också den nya kommunallagen i kraft och ersätter den tidigare lagen från 1991. En nyhet är att kommuner och landsting nu kan låta kommun- och landstingsråd vara föräldralediga. Lagen förtydligar också rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Bland annat genom att slå fast att varje kommun eller landsting ska ha en tjänsteman som är ansvarig chef för de anställda.

Den 1 januari inrättas ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Centrumet ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Flera lagar och förordningar börjar gälla först senare under året. I februari blir det förbjudet med handhållen mobiltelefon för den som kör bil. Den 1 mars höjs barnbidraget. Och mellan februari och april införs en tillfällig vapenamnesti. 

TEXT: Johanna Kvarnsell

Läs mer om den nya kommunallagen i Chefstidningens januarinummer, ute 24 januari.

Läs även

Annons