Nu vill alla ha en hållbarhetschef

De har länge fått kämpa för sina frågor men plötsligt vill alla ha dem.

När kraven på hållbarhet ökar i olika organisationer ökar också behovet av ledare på området.

Foto: Getty Images

Tommy Borglund

Foto: Erik Thor

1
.

När kraven på hållbarhet ökar i olika organisationer ökar också behovet av ledare på området. Rollen som hållbarhetschef är relativt ny, det var först runt millennieskiftet som man kunde stoltsera med titeln som en efterföljare till de mer tekniskt inriktade och specialiserade miljöcheferna. Forskare vid handelshögskolan i Örebro har nu djupintervjuat 21 hållbarhetschefer i svenska bolag för att få en bild av deras verklighet.

– Hållbarhetsfrågan omfattar sociala, miljömässiga, etiska och ekonomiska faktorer och är extremt bred, säger Tommy Borglund, forskare i hållbart företagande vid Handelshögskolan i Örebro och en av de som står bakom studien.

Bredden och komplexitet som ligger inbäddad i hållbarhetsarbetets många delområden innebär en utmaning för cheferna. Dessutom upplever många av de intervjuade att det finns ett motstånd mot deras arbete inom den egna organisationen.

– Vi brukar tala om ”den kämpande hållbarhetschefen”. Många känner att de måste förklara sin existens och varför hållbarhetsfrågan är viktig. De upplever sig ofta som ifrågasatta och att de behöver argumentera mer än andra för sin sak, säger Tommy Borglund.

Enligt Tommy Borglund håller dock situationen på att förändras. Han menar att det har blivit lättare att driva frågorna i många företag, men det skiljer sig från bolag till bolag och från fall till fall.

Många känner att de måste förklara sin existens och varför hållbarhetsfrågan är viktig.

Tommy Borglund

Amanda Jackson

Foto: Nobia press

2
.

Amanda Jackson har över tio års erfarenhet av att arbeta som hållbarhetschef i större företag, först på Swedbank och nu på köksföretaget Nobia. Hon har tidigare i karriären upplevt att delar av organisationen inte fullt ut har förstått vikten av hennes hållbarhetsarbete. Detta har dock förändrats markant, då hållbarhet nu är centralt för många organisationer.

– Jag ser att hållbarhetschefens roll har blivit mer affärsstrategisk. Hos oss är hållbarhet en central del av verksamheten och en betydande del i allt från innovation, design, produktutveckling, transport och försäljning. Jag upplever inte att mitt arbete ifrågasätts utan snarare efterfrågas, säger Amanda Jackson.

Enligt Tommy Borglund ansvarade de tidigaste hållbarhetscheferna ofta för en mindre expertgrupp i bolaget och personifierade på det sättet hållbarhetsarbetet. I dag ser det ofta ut på ett annat sätt.

– Det går mot en situation där hela företaget är med i styrningen av hållbarhet.  Hållbarhetschefen blir en högre chef och koordinator medan arbetet och styrningen implementeras ute i organisationen, säger Tommy Borglund.

Det kanske är lätt att tro att en hållbarhetschefs roll bara handlar om sakfrågorna. Men det handlar också om ledarskap i bredare bemärkelse.

Amanda Jackson

I Örebroforskarnas studie beskrivs tre förhållningssätt som styr hållbarhetschefens arbete. De är relaterade till hållbarhet, marknad och byråkrati (den egna organisationen). I korselden av dessa så kallade logiker kan rollen upplevas som otydlig och konfliktfylld samtidigt som den ställer krav på bred kompetens. Hållbarhetschefen behöver kunna både hållbarhetsfrågor, affärsutveckling och förändringsarbete.

Enligt Amanda Jackson gäller det att ha både strategisk höjd, affärstänk, branschkunskap och sakkunskap inom hållbarhetsfrågor. En hållbarhetschef måste hitta allianser och samverka. Samtidigt ska frågorna göras begripliga för olika delar i företaget så att alla förstår affärsnyttan med arbetet, varför det ska göras och vad det ska ge för resultat.

– Det kanske är lätt att tro att en hållbarhetschefs roll bara handlar om sakfrågorna. Men det handlar också om ledarskap i bredare bemärkelse. Man leder inte bara sin enhet, utan man leder ett helt företag i de här frågorna, säger Amanda Jackson.

Läs också: Svensk miljöutbildning ska locka chefer från hela världen

Hållbarhetschefens breda roll avspeglas i det faktum att de kommer från vitt skilda utbildnings- och erfarenhetsbakgrunder. En del har en naturvetenskaplig bakgrund, ofta med miljöinriktning. Andra har en samhällsvetenskaplig, ekonomisk- eller kommunikationsutbildning. Vissa är ämnesexperter, andra inte. Amanda Jackson poängterar att verkligt hållbarhetsarbete inte ska blandas ihop med hållbarhetskommunikation.

– Det är viktigt att det är det faktiska hållbarhetsarbetet som man har kompetens för som hållbarhetschef och inte bara att kommunicera frågorna, säger Amanda Jackson.

Drivkraften för de hållbarhetschefer som deltog i Örebro-forskarnas intervjuundersökning är framför allt möjligheten att skapa förändring på det företag de arbetar på. Det som kunde kännas motigt var den mängd administration och styrning som krävs för att det ska hända.

Genom att ge hållbarhetschefen en mer central roll kan företaget arbeta mer strategiskt med frågorna. Det

Tommy Borglund

Amanda Jackson

Amandas Jacksons formella titel är hållbarhetsdirektör. Hon leder en central hållbarhetsfunktion på koncernnivå med ansvar för det strategiska hållbarhetsarbetet i hela Nobia – koncernen. Hon rapporterar till koncernledningen och återkopplar kontinuerligt till VD.  Nobias hållbarhetsarbete är fokuserat på innovationer för hållbar livsstil, cirkulär ekonomi, vetenskapligt klimatarbete, hållbar företagskultur och ansvarsfulla inköp. Amanda Jackson deltog inte i Örebroforskarnas intervjuundersökning.

– De här cheferna vill så snart som möjligt nå resultat. För att lyckas måste de manövrera i organisationen med alla de intressen som finns där. Det är det roliga och det jobbiga i deras vardag, säger Tommy Borglund.

Hållbarhetschefernas roll påverkas av att kraven från kunderna ökar på mer hållbara produkter, inte minst när det gäller minskad klimatpåverkan. Hållbarhet är också viktigt för att kunna rekrytera kompetens eftersom ett grundkrav från många nyutexaminerade är att företaget är duktiga på hållbarhet. Många bolag söker dessutom nya marknader och ny försäljning med hjälp av hållbara innovationer.

– Genom att ge hållbarhetschefen en mer central roll kan företaget arbeta mer strategiskt med frågorna. Det är nödvändigt om hållbarhet ska vara en del av företagets affärsmodell, säger Tommy Borglund.

Amanda Jackson betonar också vikten av att som hållbarhetschef koppla arbetet till affären. Det ska inte kännas som att det är något som händer vid sidan om ”det riktiga” arbetet utan det ska vara en naturlig del av affärsverksamheten. På Nobia handlar det till exempel om produktutveckling som syftar till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv i köket.

– Det sista jag vill vara är en polis. Det ser jag inte som min roll. Jag vill jobba affärsstrategiskt med frågorna och jag upplever också att det är det som gett bäst resultat, säger Amanda Jackson.

Läs även

Annons