Ledarskap på liv och död

På Folke Bernadotteakademin vet man att ledarskap som inte fungerar kan få katastrofala följder.

– Ledarskap är i själva verket avgörande för att bygga fred. Det säger Marie Blomdahl, ledarskapsspecialist på Folke Bernadotteakademin, FBA, en myndighet som bland annat gör program för ledarskapsutveckling i konfliktområden. Programmen är gjorda för dels chefer i fredsinsatser som leds av till exempel FN och EU, dels för lokala ledare - allt från ungdomsledare i civilsamhällesorganisationer till departementschefer.

– Om ledarskapet inte fungerar kan det få katastrofala följder. Det gäller i vilken organisation som helst, men i de här områdena kan det handla om liv och död, eller att en konflikt förvärras, säger Marie Blomdahl.

Alla FBA:s uppdrag har sin speciella kontext och måste därför skräddarsys. Det är viktigt att gå in med ett öppet sinne och en stor portion ödmjukhet, menar hon.

– Vår utgångspunkt är inte att svenskt ledarskap är fantastiskt och bara att exportera. Eller att om alla jobbar som vi så löser sig allt. Vi behöver ställa många frågor för att förstå den kontext vi kommer in i, vilka aktörer som finns där och hur olika saker fungerar.

Kollegan och ledarskapsspecialisten Gigi de Groot håller med.

– Ofta vill de förbättra samarbete och kommunikation. Chefer som är verksamma i konfliktdrabbade områden ställs också inför psykiska utmaningar, till exempel att hålla medarbetarnas motivation uppe. Det är viktigt att cheferna blir medvetna om sina egna drivkrafter, reaktioner, styrkor och svagheter, säger hon.

 

"Vår utgångspunkt är inte att svenskt ledarskap är fantastiskt och bara att exportera."

 

Förutom ledarskap jobbar FBA också med dialog och medling i samband med fredsprocesser, jämställdhetssatsningar och man stöttar länder i att reformera sina säkerhetssektorer. Ibland står ledarskapsstödet för sig själv, ibland ingår det som en av flera komponenter i ett program. Det kan till exempel handla om att skapa effektiva team, konfliktlösning, kulturell medvetenhet och att leda förändringsprocesser.

Tanken är inte att FBA:s ledarskapsspecialister ska ta över, utan deltagarna behöver känna att de driver själva och att de kan fortsätta arbetet när stödet från FBA försvinner.

MARIE BLOMDAHL ÄR INTE särskilt förtjust i ordet utbildning. Det ger en känsla av Powerpoint och deltagare som sitter vid bord och gör anteckningar tycker hon. FBA:s pedagogik utgår från den amerikanske utbildningsteoretikern David Kolbs lärcykel. Kolb menar att människor behöver såväl teoretiska kunskaper som konkreta upplevelser för att lära. Vi måste få ta del av fakta och instruktioner, testa och experimentera, och reflektera. Kolb tänker sig en cirkel där olika personer har olika preferenser, någon älskar manualer och vill läsa först, någon annan orkar inte med manualen utan vill bara testa direkt.

–  Vi lär oss av alla de olika sätten. Det räcker inte att tala om för människor att återkoppling är ett kraftfullt verktyg. Förändringen kommer först när de får testa.

Själv brukar Marie Blomdahl till exempel visa hur chefer kan ge uppskattande återkoppling. Sedan säger hon: ”Nu har ni sett mig här en stund, nu ska ni få öva på mig”. Deltagarna får därefter förbereda sig: vad har de sett, vad väckte det för tankar och känslor och vad ledde det till för konsekvenser?

– Sedan får de titta mig i ögonen och berätta det för mig. Därefter får de en kort återkoppling.

 

"I vissa miljöer har alla som finns i rummet förlorat en nära anhörig"

 

FBA ÄR SPECIALISERAD på konfliktdrabbade länder, och i vissa miljöer där de agerar pågår väpnade konflikter. Två personer på myndigheten arbetar heltid med att göra säkerhetsbedömningar. Marie Blomdahl berättar om kollegor som jobbade i containrar på en FN-bas nära en flygplats i Somalia. Ibland hördes skottlossning utanför.

– Det är ganska speciellt. Och då är vi ändå bara på besök, människorna vi arbetar med lever och verkar i den miljön hela tiden. De kan också ha svåra trauman. I vissa miljöer har alla som finns i rummet förlorat en nära anhörig.

Ibland finns också aktörer som gerilla och väpnade grupper närvarande i deltagarnas vardag. Alla aktörer som är involverade i en fredsprocess har inte samma värderingar, till exempel om vad som är jämlikt eller demokratiskt, berättar Marie Blomdahl. Men FBA:s uppgift är inte att döma, eller börja styra. Det gäller snarare att ställa frågor som: Vilken typ av kultur och ledarskap behöver ni utveckla för att nå era mål? Vilken grund behövs för att ni ska nå resultat längre fram?

Det bästa, menar hon, är om deltagarna tränar på att själva definiera sina problem och lösningar. Ofta visar det sig att de redan är medvetna om mycket, men många behöver öva sin förmåga att prata om det.

– Sedan kan vi som utomstående ibland säga ”Det här har vi sett”. Men vi gör det på ett neutralt sätt; jag säger precis det jag ser, och kan sedan fråga dig: Vad tänker du när jag säger att jag ser det här? Jag kan också möjligen fråga: Vill du att jag ska berätta vad jag tänker?

FBA ÅTERKOMMER ALLTID till sina deltagare. Ledarskapsspecialisterna värderar och justerar sitt arbete längs vägen och följer upp efter att ledarstödet avslutats. Att de träffar deltagarna vid flera tillfällen ger möjlighet att repetera. Chansen är större att cheferna tillämpar de nya verktygen i sin verklighet om de har fått pröva något flera gånger, förklarar Gigi de Groot.

– När vi träffas igen frågar vi också hur det gått, vad som har fungerat väl och mindre väl, och vad de drar för lärdomar av det. Då är vi inne i reflektionen, säger hon.

 

Text: Jennie Aquilonius

Foto: Felicia Yllenius

 

FAKTA: FBA:s ledarskapsfilosofi

Målet är att stötta opartiskt ledarskap, samarbetsförmåga, jämställdhet och ansvarstagande. Enligt FBA har en bra ledare en vision och är stöttande, inspirerande och lyssnande. Hen har också förmåga att utvecklas och fatta svåra beslut.
Syftet med FBA:s ledarskapsinsatser är att främja självinsikt och mognad samt att stärka den inre kompassen så att chefen ska kunna axla sin roll i det sammanhang som hen verkar i.

 

FAKTA: Det här är FBA

Folke Bernadotteakademin, FBA, är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling och ligger under utrikesdepartementet. Uppdraget är att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet.
FBA samarbetar med EU, FN och OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Man arbetar också med nyckelaktörer som kan bidra till förändring och fredlig utveckling i Afghanistan, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Liberia, Mali, Myanmar, Palestina och Somalia, samt regionen Afrika söder om Sahara.

 

 

Läs även

Annons