Konsten att förändras utan att förlora sin idé

Stefan Einarssn, Handelshögskolan, har studerat hur IOGT-NTO gör omvärldsanalys genom sina nya medlemmar.


Text Stefan Einarsson, Ekon dr och forskare, företagsekonomiska institutionen vid ?Stockholms universitet

Det sägs ofta att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar, att de förlorar fokus på sitt ursprungliga uppdrag eller inte längre ses som lika relevanta idag. Många varnar också för att de ideella organisationerna blir allt mer professionaliserade och att deras medlemmar tar, eller ges, allt mindre plats i ledningen. Flera forskare menar att denna utveckling kan leda till minskad demokrati, inte bara inom själva organisationerna utan även på samhällsnivå. Detta eftersom civilsamhällets organisationer anses vara bryggan mellan medborgarna och staten. Argumenten bygger ofta på Michels observation att medlemsbaserade organisationer tenderar att bli -oligarkier, fåtalsvälden, där ledarna snarare fokuserar på organisationens överlevnad än dess ursprungliga mål.
Hur kan då en ideell organisation följa med i sin tid och undvika att stelna? Och hur kan man förena denna föränderlighet med en trohet till organisationens ursprungliga syfte och ideal?


Det studerade fallet: IOGT-NTO
International Order of Good Templars (IOGT) grundades 1851 i USA och många av medlemmarna hade alkoholproblem eller var nära anhöriga till personer som hade det. IOGT kom till Sverige 1879 och hade redan från början en stark ideologisk idé kring alla männi-skors lika rätt och värde där personlig helnykterhet var ett första steg på vägen. IOGT använde flera tekniker och modeller för att uppnå sina mål och utbildning och socialt arbete var viktiga komponenter. Svenska IOGT startade utbildningar för sina medlemmar så tidigt som 1892, ofta i form av studiecirklar där medlemmarna kunde lära sig läsa och skriva samt träna på mötesteknik och -ledarskap.
NTO (den nykterhetsorganisation som fusionerades med IOGT 1970 vilka tillsammans blev IOGT-NTO) grundade Sveriges första folkhögskola, Wendelsberg, 1908 och IOGT följde efter med Tollare folkhögskola 1952. Tanken bakom denna satsning på utbildning var förstås att se till att organisationens medlemmar kunde rustas för att ta plats i samhället för att på så sätt förändra det. Det är inte för intet som de svenska folkrörelserna ofta beskrivs som demokratiskolor.
Över tid växte välfärdsstaten fram och tog över många av de tidiga folkrörelsernas uppgifter och IOGT fokuserade mer på politiska frågor och förebyggande arbete än på socialt arbete. En del skulle kanske säga att organisationen förlorade sin radikala ideologiska kärna och att man snarare blev en del av det politiska systemet. Inte minst om man noterar hur många av riksdagens -ledamöter som var medlemmar i IOGT. I mitten av 1950-talet började medlemsantalet sjunka drastiskt och många såg organisationen snarare som en intresse- eller identitetsorganisation än som en radikal social rörelse. Majoriteten av medlemmarna hade inte längre personlig erfarenhet av missbruk. Som nämnt ovan fusionerades IOGT och NTO 1970 till IOGT-NTO och organisationen fortsatte att kämpa med sjunkande medlemsantal under 1970- och 1980-talet. Trenden bröts dock under 1990-talet när en ny grupp medlemmar började ta plats i organisationen.
En av anledningarna till denna förändring var att under slutet av 1980-talet hade kamratstödsorganisationer bildats runt organisationens (enda) behandlingshem Dagöholm. Dessa nya medlemmar började sakta ta plats i det demokratiska systemet, först i lokal-föreningar, sedan i distriktstyrelser och slutligen på den nationella kongressen och förbundsstyrelsen. Detta möjliggör för de nya medlemmarna att utmana flera för-givet-tagna koncept inom organisationen, vilket ledde till en stark idédebatt inom organisationen. Inflödet av nya medlemmar skapade en ny fraktion inom organisationen och den existerande organisationskulturen, där utbildning och demokrati sågs som ledstjärnor, möjliggjorde för de nya medlemmarna att ta plats i det interna styrningssystemet.
Det bör samtidigt påpekas att de nya medlemmarna också hade stöd hos många av de äldre medlemmarna och att deras idéer och förslag hade starkt stöd i organisationens ideologiska kärna. Man bör också beakta att många av de nya medlemmarna också var mycket aktiva, att vara nykter var för många av dem inte ett ideologiskt val utan en nödvändighet. Detta förhöjda agentskap i kombination med en kultur som uppmuntrar ideologiska diskussioner inom ett demokratiskt ledningssystem ledde till en ökad energi och aktivitet inom organisationen.
Vikten av demokratiska system
Min studie pekar på hur viktigt det är för denna typ av organisationer att ha ett demokratiskt lednings- och beslutssystem. Detta möjliggör för organisationen att förändras i takt med samhället samtidigt som den bevarar ett visst avstånd till sin omgivande miljö och därmed lyckas behålla sin särart.
Genom att göra detta har den studerade organisationen IOGT-NTO inte bara varit trogen sitt ursprungliga uppdrag, utan även lyckats växa i medlemsantal samt utökat den organisatoriska demokratin genom att inkludera nya grupper av medlemmar i beslutsprocessen.
Genom att hålla den ideologiska diskussionen levande inom organisationen kan man hålla fokus på uppdraget samtidigt som det fungerar som en källa till strategisk utveckling. Studien visar på vikten av ett medlemskapsbaserat styrningssystem, vilket -håller sig troget organisationens ideologiska kärna. ′

Beskriv kort ?din forskning!
 Stefan:  Jag har studerat ideella organisationer under många år och i min avhandling har jag djup-studerat IOGT-NTO. Studien pekar på hur viktigt det är för medlemsbaserade organisationer att ha en öppenhet för att släppa in nya medlemmar i det demokratiska lednings- och beslutssystemet. Det gör det möjligt för organisationen att ta in signaler från omvärlden och på så sätt följa med i sin tid.
Annars kan det finnas en risk att organisationen stelnar och börjar finnas till för sin egen skull – i stället för att tjäna det ursprungliga uppdraget. Men samtidigt får inte de nya medlemmarna ”kidnappa” idéerna i organisationen. En utmaning är att klara balansgången mellan att följa med i sin tid och att vara trogen sin grundidé.
Vilken praktisk nytta har din avhandling för ledare som verkar i den idéburna världen?
 Stefan:  Genom öppet medlemskap, vilket de flesta ideella organisationer har, får man ny energi och nya tankar. Men samtidigt gäller det att ta hand om de nya medlemmarna och lära dem hur föreningsvärlden fungerar.
IOGT-NTO har länge haft en tradition att skola in nya medlemmar i hur man arbe-tar i styrelse och hur man skriver protokoll genom till exempel studie-cirklar och utbildningar.
Vad tycker du -att andra organisa-tioner kan lära av IOGT-NTO?
 Stefan:  Jag menar att min studie visar på att IOGT-NTO går mycket längre än att bara värva medlemmar för att bli fler eller få mer resurser. De ser sina medlemmar och deras -engagemang som en strategisk möjlighet att förnya och utveckla organisationen.

Vad kan ledare inom andra sektorer dra för lärdom av dina studier?
 Stefan:  Framför allt att mångfald behövs för att organisationen inte ska stelna. Diversitet – vad gäller jämställdhet, etnicitet och identiteter ger fler per-spektiv inom organisationen. Genom att släppa in olika slags individer i organisationen har man lättare att följa med i samtiden, få nya idéer och hänga med.
Vilket råd vill du ge till chefer och ledare?
 Stefan:  Öppna upp! Se till att öka mångfalden för att hänga med i samtiden!
Visserligen går det fortare att fatta beslut om gruppen är homogen, eftersom besluten fattas på en mycket mindre- bas av information. Men besluten tenderar av samma anledning bli sämre och -mindre underbyggda.

Ideology Being -Governed : Strategy Formation in Civil Society
Stefan Einarsson (2012)

Diminished demo-cracy: from membership to management in American civic life
Theda Skocpol (2003)

Civilsamhället i -samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel
Filip Wijkström (red) (2012)

Skrivet av Stefan Einarsson

Läs även

Annons