Kluvet om Krokom-dom

Den unika domen i Östersunds tingsrätt, där två chefer dömdes för att ha orsakat en anställds självmord, tas emot med blandade känslor. Blir det svårare att locka folk till chefsyrket nu? Eller kan domen istället vara till hjälp i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön?

Den unika domen i Östersunds tingsrätt, där två chefer dömdes för att ha orsakat en anställds självmord, tas emot med blandade känslor. Blir det svårare att locka folk till chefsyrket nu? Eller kan domen istället vara till hjälp i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön?

Text: Agneta Persson

Det är socialchefen och individ- och familjeomsorgschefen i jämtländska Krokom som i mitten av februari dömdes till villkorlig dom och böter för att ha orsakat socialsekreteraren Lars Perssons självmord. Enligt domen har de brutit mot arbetsmiljölagen genom att inte göra tillräckligt mycket för att stoppa den mobbning av Lars som pågick. Den aktiva mobbningen utfördes av en arbetsledare som inte kunde åtalas eftersom hon inte hade delegerats några arbetsmiljöuppgifter

Det är första gången chefer åtalas och fälls för ett arbetsmiljöbrott av detta slag och reaktionerna på domen är blandade.

– I dag är chefsyrket inte särskilt populärt hos den yngre generationen och jag tror inte att en sådan här sak ökar populariteten i ett redan ansvarstyngt linjechefsjobb. Kanske personalcheferna i större utsträckning skulle bli delegerade visst ansvar inom arbetsmiljön, som stöd till linjecheferna, för att motverka mobbning?

Det säger Kristina Lang Falck, VD på Wirtén PR och Kommunikation i Malmö. Hon tror det finns en risk att chefer nu blir extremt försiktiga och kanske till och med vill ha speciella klausuler i sina kontrakt om de ska ta över problematiska arbetsgrupper för att på så sätt friskriva sig från vissa ansvarsområden.

– Jag kommer att bli mer försiktig vid anställningar och kanske blir benägen att välja bort en kandidat som jag uppfattar som mindre stabil med tanke på risk för företaget. Och det vore en olycklig utveckling för mångfalden på arbetsplatser.

Sten Skiöld, personalchef på AB Trav och Galopp, ser däremot positivt på domen. Den kommer förhoppningsvis att leda till ett ökat intresse för den psykosociala arbetsmiljön, säger han. Bara genom att det som hände i Krokom uppmärksammats och diskuterats av många har strålkastaren riktats mot ett svårfångat och bortprioriterat område.

– Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att mäta än den fysiska, inget du enkelt kan ta tempen på, och ändå kan den vara så påtaglig att du nästan kan skära i den, säger han. Nu hoppas jag att det här kan leda till fler psykosociala skyddsronder på våra arbetsplatser och att det faktum att den psykosociala arbetsmiljön kan få ödesdigra konsekvenser kommer in i vars och ens medvetande. Då kommer kanske gemene man bli bättre på att fånga upp signaler och slå larm i tid.

Maria Steinberg, lektor och forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, hoppas att domen kan leda till en seriös debatt av arbetsplatsmobbning.

– I och med domen har man identifierat ett problem som kan få oerhörda konsekvenser, säger hon.

Chefer behöver bättre arbetsmiljöutbildning som dessutom är obligatorisk, anser Maria Steinberg. Även skyddsnätet omkring cheferna behöver vara starkt och tydligt.

– Man ska inte sitta så ensam. En mellanchef sitter i kläm mellan högre och lägre chefer. Ta hjälp utifrån, till exempel från företagshälsovården, så att man får ett resonemang och hjälp att se det på lite olika sätt, få till en mjukare diskussion. Allt är inte svart eller vitt.

Enligt de dömda chefernas advokater kommer domen att överklagas till Hovrätten.

Kommentar

Rolf Löfberg, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR:

”Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter syftar till att förhindra att den som arbetar inte ska bli skadad i arbetet. Som den är utformad och har tillämpats har den mest haft fokus på den fysiska arbetsmiljön. För våra medlemmar är det främst den psykosociala arbetsmiljön som är ett problem. Utifrån den aspekten kan den aktuella domen fästa uppmärksamhet på och skapa diskussion om den psykosociala arbetsmiljön och mobbning på våra arbetsplatser, vilket är bra.

Med chefsrollen följer ofta ett arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att personer med chefsuppdrag ställer krav på sin arbetsgivare att få relevant utbildning, rätt befogenheter och ekonomiska resurser för att kunna fullgöra sitt ansvar. Som chef måste du få utbildning om fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och om de juridiska konsekvenserna av lagar och avtal. Det är med andra ord ett stort ansvar som vilar på arbetsgivaren att tillhandahålla utbildning och därmed ge cheferna förutsättningarna för sitt arbete.

Min erfarenhet är att det förekommer att chefer (på alla nivåer) saknar den kunskap som arbetsmiljölagen ställer. Cheferna måste ha kunskap om att arbetsmiljöansvaret är straffrättsligt sanktionerat. Oftast saknas denna kunskap. Det ligger också i chefrollen att vara nära medarbetarna, bl a genom att följa deras arbete för att ha kunskapen om var och en har ett rimligt arbetspensum. Ett sådant arbetssätt från högre till underställd chef ger också en bättre och förhoppningsvis total kontroll på den psykosociala miljön inom vars och ens ansvarsområde.

Jag tror att det är viktigt att koppla ihop managementutbildningen med arbetsmiljöutbildningen. Både för att rusta cheferna kompetensmässigt och ge dem verktygen att hantera sitt svåra uppdrag. Det är ett måste att den juridiska och psykosociala kompetensen höjs.”

Läs även

Annons