Informationsåldern fick chefssekten på fall

När min pappa tog plats i dåvarande Sydsvenska Kraftaktiebolagets direktion i mitten av sjuttiotalet, som den vid tillfället yngste genom tiderna, var det ett egendomligt sammanhang han hamnade i. Naturligtvis inte mätt med den tidens mått, men väl i ljuset av utvecklingen därefter.

När min pappa tog plats i dåvarande Sydsvenska Kraftaktiebolagets direktion i mitten av sjuttiotalet, som den vid tillfället yngste genom tiderna, var det ett egendomligt sammanhang han hamnade i. Naturligtvis inte mätt med den tidens mått, men väl i ljuset av utvecklingen därefter.

Direktionen (idag skulle vi säga ledningsgruppen) bestod enbart av män. Naturligtvis! Alla bar mörka kostymer och använde förkortade efternamn i samtalen sinsemellan. Tyrstrup blev till Trp i den här interna nomenklaturen. Andra kallades Ekn och Bgd – som vore det täcknamn i en hemlig sekt.

Direktionen med sekreterare satt högst upp i huvudkontoret på ett plan som inga andra hade tillträde till oanmälda. Det hölls regelbundna sammanträden och dessa protokollfördes omsorgsfullt. Protokollen var hemligstämplade och även i övrigt rådde i det närmaste tystnadsplikt.

Så skapades makt. Verktyget var en mycket selektiv hantering av vilka som fick veta vad parat med ett ständigt manifesterande av vem som tillhörde de invigda. Information ­betraktades som något man ogärna skulle sprida och all kommunikation med organisationen i övrigt var i allt väsentligt enkelriktad. Endera neråt i form av instruktioner eller uppåt och då som åter­rapporteringar av olika slag. ­Direktionens uppgift var nämligen att fatta alla centrala beslut, vilket för övrigt de flesta beslut ansågs vara, och beslutsfattande omgärdades av ­ungefär samma mystik som när en påve ska utses. Av och till sipprade det så att säga ut lite vit rök från direktionsvåningen på dåvarande Syd­svenska Kraftaktiebolaget.

Historiskt sett har chefspositioner alltid varit intimt förknippade med rätten att förfoga över information. När information bara kunde spridas manuellt, kanske rentav bara muntligt, blev också tillgången till information en viktig grund för inflytande. När information å andra sidan flödar fritt och kunskaper kan hämtas från många olika ställen, dessutom av vem som helst och efter behov, förlorar den här makt­basen delvis sin betydelse. Nu blir det i stället den som kan göra något av informationen som får möjligheter att vara med och påverka.

Chef eller inte – inflytande kommer i fram­tiden att utövas av dem som på nya och kreativa sätt kan använda och göra något med den information som alla redan har tillgång till. Vilket faktiskt även säger oss något ganska grundläggande om hur ledningsarbete ändrat karaktär de senaste decennierna.

Från att ofta ha handlat om att dölja olika omständigheter till att framför allt visa upp och försöka förklara och åskådliggöra dem. En uppgift som dessutom blir än mer krävande i framtiden, just eftersom information inte längre är någon bristvara. Snarare tvärtom.

PSEUDOLIV När man ser hur mycket av sina liv folk lägger ut på bloggar, hemsidor och Facebook undrar man om det håller på att bli viktigare att berätta om händelser än att vara med om dem.

RÄTT I Region Skåne har man enats om en sjukvårdspolitik som ska gälla oberoende av aktuell­ majoritet. Gott så! Bra vård blir möjlig och kan utvecklas om förutsättningarna är stabila.

FEL När företag och organisationer beskriver sina verksamheter på sina hemsidor saknas ofta glöd och ­passion i texterna. Återspeglar detta stämningen internt är bristen på engagemang oroande.

Läs även

Annons