Hur blir det med skyddet för visselblåsare?

Idag kan det vara svårt för en arbetstagare att bedöma vad som händer om hon slår larm om en felaktighet.

Det har varit en hel del debatt om att visselblåsare saknar skydd i svensk rätt. Debatten har förts ganska länge nu. Jag skrev i en krönika för Chefstidningen 2010 om visselblåsare och att riksdagen begärde att en översyn av lagstiftningen ska göras för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid korruption och andra oegentligheter. Som bekant finns det inte någon samlad skyddsreglering i Sverige för visselblåsare. Nåväl, nu har Regeringen i alla fall tillsatt en utredare som ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014.

Som rättsläget ser ut i nuläget kan det vara mycket svårt för en arbetstagare att bedöma vad som kan hända om han eller hon slår larm om en felaktighet. En arbetstagare riskerar att bryta mot lojalitetsplikten som gäller i anställningsavtalet. Något som kan leda till uppsägning eller t o m avskedande men även risk för skadestånd för brott mot kollektivavtal. Det kan vara värt att notera att även en arbetstagare som är medlem i fackföreningen kan bryta mot kollektivavtalet. En annan reglering som arbetstagaren kan komma att bryta mot är lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL). En arbetstagare som bryter mot FHL riskerar skadestånd. Det säger sig självt att denna svårighet för en arbetstagare att förutse vad ett agerande skulle kunna innebära inte är önskvärd. Man kan på goda grunder misstänka att många arbetstagare som får kännedom om missförhållanden inte rapporterar detta på grund av osäkerheten beträffande sin igen status. Inom EU börjar man föreslå skydd mot repressalier och annan orättvis behandling för arbetstagare som slår larm om överträdelser. Europarådet antog en resolution 2010 om protection of Whistelblowers.
Det är bra att det nu tillsätts en utredare som kommer att undersöka rättsläget och analysera i vilka avseenden skyddet för visselblåsare behöver förstärkas. Det är viktigt att det då klargörs vilka missförhållanden, oegentligheter och brott som arbetstagaren ska kunna slå larm om. Det kommer även att vara viktigt att utröna hur de nya reglerna kommer att förhålla sig till befintliga regler om tystnadsplikt på den privata sektorn. Men hur ska visslandet gå till egentligen? Är tanken att visslaren ska kunna göra det anonymt eller i vart fall få någon form sekretesskydd? Här måste man ju även tänka på risken för att en arbetstagare försöker skada sin arbetsgivare. Det finns naturligtvis många saker som måste analyseras ordentligt i utredningen. Men en sak är i alla fall säkert. Det är på tiden att vi får en samlad reglering om skydd för visselblåsare. Det ökar förutsebarheten både för arbetstagare och arbetsgivare.

Läs även

Annons