Sju råd till chefer inom äldreomsorgen

Ska svensk äldreomsorg vara värdig för såväl medarbetare som brukare, krävs kloka ledare. Marcus Gustavson vill lyfta dem som lyckas.

"Det är komplext att leda verksamheter inom äldreomsorgen."

Marcus Gustavsson

Foto: privat

1
.

– Vi är övertygade om att de allra flesta människor vill varandra väl men ibland är det inte lätt att göra rätt inom de ramar som ges. Tiden räcker inte till och kollegorna är uttröttade…

Grundarna till mötesplatsen värdigt.se, en ny sajt där kunskaper och erfarenheter från svensk äldreomsorg ska samlas, har en unik utgångspunkt och beskriver den som ovan. De kan ledarskap, och de kan svensk äldreomsorg. ”Kan” som i jobbar i den, känner dess utmaningar och styrkor.

Charlotte Signahl är föreläsare och utbildare, men också med jämna mellanrum anställd inom hemtjänsten i Stockholm.

Marcus Gustavsson har jobbat som vårdbiträde men har också åtta år som chef inom hemtjänst och äldreomsorg i bagaget. Som bisyssla föreläser och utbildar han i ledarskap och motivation. Ibland tillsammans med Charlotte Signahl.

– Vi fick idén till värdigt.se under pandemin när Lotta fick en massa föreläsningar inställda och då valde att börja jobba i hemtjänsten igen. Det hade gått 10 -15 år sedan hon senast var inne i hemtjänstvardagen och hon konstaterade att mycket hänt sedan sist. Dåliga saker. Och bra saker. Vi pratade mycket om det där och hela tiden landade vi i hur viktigt det är med ett värdigt bemötande. Det är liksom det som är kärnan i verksamheten.

Rubrikerna om äldreomsorgen är ofta svarta och det kommer sällan fram hur mycket bra arbete som görs där ute.

Marcus Gustavsson

Marcus Gustavssons råd till dig som arbetar som chef i äldreomsorgen

Lyft fram det fantastiska arbete som dina medarbetare gör. Ha exempelvis en stående punkt med ”goda exempel” på arbetsplatsträffar där medarbetarna får berätta om hur de lyckades lösa eller hantera en utmaning på ett bra sätt. På det sättet lär medarbetarna av varandra.

Se till att förutsättningar finns för att skapa genomförandeplaner tillsammans med alla brukare för att säkerställa att de känner inflytande över hur och när hjälpen och stödet utförs. Följ upp att genomförandeplanerna används och att de är en del av introduktionen för nya medarbetare.

Ställ frågor i anställningsintervjuer kopplade till värdigt bemötande så att du får en bild av den sökandes värdegrund och människosyn.

Gör en introduktionsplan för nya medarbetare där nycklar till ett värdigt bemötande är en del. Utse handledare som är lämpliga och tycker det är roligt att ta emot nya kollegor.

Gör en årlig kompetensutvecklingsplan där ni pratar om värdigt bemötande utifrån olika perspektiv. Det kan exempelvis handla om palliativ vård, våld i nära relationer, munhälsa, genus eller heteronormen.

Följ upp i medarbetarsamtalen hur varje medarbetare arbetare med och tänker kring värdigt bemötande.

Följ ständigt upp risker och brister i form av avvikelser, synpunkter, klagomål, tillbud och arbetsskador så att ni lär er av det som blivit fel och inte behöver göra om det i framtiden. Arbetsplatsträffar är ett naturligt forum att lyfta risker och brister, diskutera möjliga åtgärder och följa upp åtgärderna.

Läs mer om ledarskap inom äldreomsorgen på vardigt.se

Samtalen har nu landat i en sajt där kunskap och erfarenheter ska samlas och delas.

– Det finns en del forskning om bemötande men de främsta experterna finns ute i verksamheterna, säger Marcus Gustavsson och tillägger att de som jobbar inom äldreomsorgen har ett komplext och svårt arbete. De äldre har olika behov, diagnoser och önskemål.

– Rubrikerna om äldreomsorgen är ofta svarta och det kommer sällan fram hur mycket bra arbete som görs där ute. Vi måste bli bättre på att dela med oss av det vi kan.

Det gäller inte minst cheferna som idag har utmanande roller.

– Det är komplext att leda verksamheter inom äldreomsorgen. Förutsättningarna är ofta tuffa, det är inte ovanligt att man har 40 – 50 underställda medarbetare och det går alldeles för mycket tid åt administration, kontroll och uppföljning, säger Marcus Gustavson.

Men hur går det egentligen med det tillitsbaserade ledarskap som man ju säger sig vilja införa i offentlig sektor?

– Efter tillitsdelegationens arbete har det ju pratats mycket om detta. Många kommuner har gjort stora satsningar på inspirations- och utbildningsdagar men det räcker ju tyvärr inte. Det måste till ett arbete så att tankarna om tillit kan sippra ner i organisationen till dem som verkligen möter medborgarna. Det finns goda exempel, men de flesta har en lång väg att vandra, säger Marcus Gustavsson.

Tillitsdelegationen

Den statliga Tillitsdelegationen var aktiv mellan 2016-2020. Deras uppgift var att sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning, och hur erfarenheter av både idé- och verksamhetsutveckling ska kunna spridas även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Läs även

Annons