”Det fanns skäl att ta in konsulter”

Stockholms läns landsting har fått hård kritik för sina höga konsultkostnader. Ekonomidirektören Henrik Gaunitz bemöter kritiken.

Ni fick svidande kritik från Sveriges radio i december för höga konsultkostnader inom Stockholms läns landsting. Bland annat gick över 850 miljoner kronor till ledarskapskonsulter mellan 2012 och 2016. Hur blev det så här?

– Vi befinner oss mitt i ett gigantiskt förändringsarbete, särskilt Nya Karolinska universitetssjukhusets förändringsagenda är enorm. För några år sedan såg vi en kraftig befolkningsökning, att de äldre blev fler och att sjukhusens infrastruktur var sliten. Det ledde till satsningen ”Framtidens hälso- och sjukvård” och under arbetets gång har det dykt upp en rad olika frågeställningar och utvecklingsaktiviteter. Det fanns anledning att plocka in konsulter där Stockholms läns landsting behövde kompetens som vi själva saknade men inte har behov av på längre sikt. Vi fick också en kraftigt ökad arbetsbelastning. 

Enligt P4 Stockholm handlar det om en kultur där konsultkostnaderna har ökat inom hela landstinget.

– Jag tycker inte att det är på det sättet. Det handlar om att vi är inne i det här stora förändringsarbetet.

Ni kritiseras för pengarullning och bristande ledning, hur ser du på det?

– Jag tycker att vi har en väl fungerande styrning. Varje verksamhetschef ansvarar för att ta in de konsulter som man finner nödvändiga för att bedriva verksamheten. Sjukhuscheferna har till exempel ett tydligt uppdrag med vilken vård de ska leverera till invånarna med tydliga ekonomiska ramar. Min bild är att de driver sin verksamhet inom de ramarna.

Finns det någon central policy eller riktlinjer för konsultanvändning?

– Det finns ingen policy men det kommer att tas fram. Däremot uttrycks det i centrala dokument att SLL ska vara försiktigt med att använda konsulter. I landstingets mål och budget för 2016 står det till exempel att takten på kostnadsökningen måste sänkas och kostnadskontrollen öka: ”Inte minst bör användandet av konsulter ses över och minskas. Konsulter kan vara en bra metod för att på kort sikt skaffa nödvändig specialistkompetens, men utgångspunkten ska vara att landstinget bemannas med tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Därför måste en översyn göras så att konsulterna faktiskt används på detta sätt och inte som en permanent administrativ överbyggnad.” 

Hur länge ska konsulterna vara med?

– Det är beroende på vilken fas verksamheten befinner sig i. På central nivå hade vi till exempel ett programkontor mellan 2011 och 2014 för att starta förändringsarbetet. Där fanns det ett antal konsulter som avvecklades när programkontoret gick in i vår linjeorganisation. Vi tar bort konsulterna i alla landstingets verksamheter när de har slutfört sina tidsbegränsade uppdrag.

TEXT: JENNIE AQUILONIUS

Läs mer: Konsten att (inte?) anlita konsulter

Läs även

Annons