Därför ska du öva upp din förmåga till självledarskap

En ny studie visar att självledarskap är en förmåga som går att stärka genom målmedveten träning.

Nicolas Jacquemot, doktor i management och författare till boken ”Självledarskap”.

Foto: pressbild Natur & Kultur

– Studien är intressant eftersom den så tydligt har mätt effekterna av självledarskapsträning bland chefer genom att undersöka förmågorna före och efter utbildningen, säger Nicolas Jacquemot, doktor i management och författare till boken ”Självledarskap”.

En grupp europeiska forskare har publicerat en studie i Journal of Workplace Learning. Syftet med studien var att undersöka effektiviteten av nätbaserad självledarskapsutbildning för att främja ledares självledarskapsförmåga och återhämtning. 

Under sju veckor fick ledare träna sig i självledarskap genom en onlineutbildning som innehöll övningar, föreläsningar och livediskussioner i grupp online. Innehållet fokuserade på olika självledarskapsstrategier. Resultaten visar en signifikant förbättring i självledarskapsförmåga, kognitiva och naturliga belöningsstrategier och i återhämtning, att kunna koppla bort jobbet och slappna av.

Varför är det viktigt för chefer att öva upp den här förmågan?

– Bland annat blir man mindre splittrad, mer effektiv och upplevs som mer pålitlig i andras ögon. Viktiga komponenter i självledarskap är tydlighet, organisation och struktur – sådant som gör det lättare för andra att förstå dig och vad du menar. Självledare blir klara i tid, vilket gör att de har mer tid över för att hjälpa andra.

Ibland har självledarskap framställts som någon sort ego-egenskap – men det är helt tvärtom. Självledarskap erbjuder ett verktyg för att utvecklas mot ett mer grupporienterat beteende.

Nicolas Jacquemot

Om studien

En grupp europeiska forskare har publicerat en peer-reviewed studie i Journal of Workplace Learning Vol. 35 No. 9, 2023. 

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten av nätbaserad självledarskapsutbildning för att främja ledares självledarskapsförmåga och återhämtning. 

Utbildningens innehåll fokuserade på olika självledarskapsstrategier såsom självobservation, självförmåga, självreflektion, självstyrande, uthållighet, visualiseringsmetoder, positivt tänkande, självbelöning och den egna förmågan att sätta mål.

Resultaten visar en signifikant förbättring i självledarskapsförmåga (kognitiva och naturliga belöningsstrategier) och återhämtning (att kunna koppla bort jobbet och slappna av).

Dessutom: Teammedlemmar (underordnade) till ledare som genomgått den nätbaserade självledarskapsutbildningen uppgav att deras chefer blivit bättre på självledarskap och att interaktionen/utbytet mellan ledare och medarbetare hade också förbättrats.

HÄR finns studien.

Sett ur ett organisationsperspektiv är vinsterna med självledarskap flera menar Nicolas Jacquemot. Självledarskap handlar till stor del om att ha verktyg och ramverk. En chef kan vara glad, empatisk och stöttande, men om chefen inte har styrning på sig själv blir följden ett otydligt ledarskap.

– Det kan nog många känna igen sig i. Då  blir det oklart vad som förväntas av en och vart verksamheten är på väg när beslut fattas utifrån chefens dagsform och impulser.

I tidigare forskning har man bland annat undersökt hur självledarskap påverkar prestationerna i arbetsgrupper. Resultaten visar att självledarskap har positiva effekter på såväl enskilda medarbetares prestationer som för team.

– Självledarskap främjar gruppmedlemmars teamarbete, leder till bättre förmåga att hantera förändringar som påverkar gruppen och uppmuntrar till delaktighet i att förbättra teamets rutiner, enligt forskningen.

Vad är det konkret man behöver träna på för att öva upp sitt självledarskap?

– I min genomgång av forskningen har jag identifierat sju nycklar till självledarskap; självkännedom, självkontroll, motivation, fokus, stresshantering, uthållighet och självbelöning. Det är de delarna man ska öva på för att bli bättre på att leda sig själv. Det kan man göra genom reflektion, diskussion och praktiska övningar.

– Till exempel kan man öva på att identifiera sina styrkor, svagheter, värderingar och drivkrafter.

Andra viktiga delar är sådant som konstruktivt tänkande och uthållighet. Man övar också på att klara av att koppla bort jobbet när det behövs, för att kunna återhämta sig.

Det finns många ”skolor” och många olika ledarstilar – Varför ska man lägga sin tid på att förbättra just sitt självledarskap?

– Visst finns det många goda former av ledarskap. Varje ledare behöver hitta sin egen ledarstil. Det finns inget one-size-fits-all-ledarskap. Men självledarskap är väldigt brett.  Det omfattar både teoretiska som praktiska delar. Både hjärta och hjärna betonas. Det tror jag är är positivt.

Eftersom det handlar om färdigheter som kan övas upp så kan alla bli bättre på självledarskap med träning.

– Ibland har självledarskap framställts som någon sort ego-egenskap – men det är helt tvärtom. Självledarskap erbjuder ett verktyg för att utvecklas mot ett mer grupporienterat beteende. Det kan alltså stärka teamkänslan, säger Nicolas Jacquemot.

Läs även

Annons