Avsked i stället för uppsägning

En uppsägning av personliga skäl kan bli dyr för arbetsgivaren.

Anställning under pågående tvist
Ni kommer kanske ihåg att tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin blev vald till ”årets arbetsrättare” med den något märkliga motiveringen att han har hållit sig på mattan. Man kan tolka det som att Alliansen ”kramat” arbetsrätten och inte under förra mandatperioden kommit med långtgående förslag på förändringar. Många hade nog väntat sig och hoppats på att med en alliansregering skulle det komma arbetsgivarvänliga förändringar inom arbetsrätten. Nåväl, nu kommer det en ny mandatperiod. Alliansen är kanske inte lika stark som tidigare men ingen verkar ju riktigt veta hur det parlamentariska läget ska slå. I valrörelsen kom dock ett förslag som innebar att arbetsgivarens kostnader vid en uppsägningstvist på något sätt ska begränsas.
Som regelverket ser ut idag kan en uppsägning på grund av personliga skäl bli en dyr historia för arbetsgivaren även om det faktiskt föreligger saklig grund för uppsägning. Enligt LAS ska, vid en tvist om en uppsägnings giltighet, nämligen anställningen bestå till dess tvisten är slutligen avgjord. Detta gäller som huvudregel och arbetsgivaren kan i och för sig under processen i domstolen yrka interimistiskt att anställningen ska upphöra vid uppsägningstiden slut eller den dag domstolen beslutar. Men man kan ju förlora interimistiska yrkanden också. Inga garantier finns här.
På grund av reglernas utformning kan jag därför konstatera att arbetsgivare istället ofta använder det grövre artilleriet och avskedar arbetstagaren istället för att säga upp på grund av personliga skäl. Jag vet inte om det finns någon statistik som styrker mitt påstående men jag har fått en tämligen stark känsla av att nu för tiden klipper många arbetsgivare till med ett avskedande istället för en uppsägning. Låt oss leka med tanken att arbetsgivaren på goda grunder anser att det är saklig grund för uppsägning men avskedar istället. Arbetstagaren skiljs från anställningen med omedelbar verkan och blir omedelbart arbetslös. Han eller hon blir dessutom i normalfallet avstängd från a-kassan på grund av avskedandet.
Genom att avskeda har arbetsgivaren satt en tämligen hård press på arbetstagaren och som huvudregel behöver arbetsgivaren inte betala ut någon lön under tiden som tvisten pågår. Det går nämligen inte att ogiltigförklara ett avskedande om det är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har alltså tagit i för mycket och får betala ett allmänt skadestånd för detta samt ekonomiskt skadestånd motsvarande uppsägningstid eftersom det var saklig grund för uppsägning. Jämfört med att säga upp torde alltså arbetsgivaren spara en hel del pengar om man avskedar istället för att säga upp. Naturligtvis måste det ju i vart fall vara saklig grund för uppsägning.
Jag tror att det i många situationer skulle vara positivt om kostnaderna för arbetsgivaren vid uppsägning på grund av personliga skäl kunde minskas. Då skulle förhoppningsvid inte arbetsgivare behöva ta till det tyngsta artilleriet när det skulle räcka med finkalibriga vapen. Detta bör ju också gynna arbetstagarna. Från fackligt håll för man fram att en ändring av reglerna skulle medföra att det blir svårare att göra upp tvisten. Jag tror dock att en arbetstagare som blir avskedad ofta är ganska intresserad av en uppgörelse. En liten arbetsgivare kan ju också drabbas mycket hårt i ekonomiskt hänseende med den nuvarande regleringen. En ändring av reglerna bör dock ta hänsyn till arbetstagarens situation också. Även domstolsprocesserna, särskilt i tingsrätterna, bör snabbas upp eftersom ogiltighetstvisterna kan dra ut orimligt i tiden.Reflektion
Vad är sanktionen för medresenärerna i min tysta tågkupé som struntar i att man inte ska tala i mobiltelefon trots tillsägelser från uniformerad personal? Jag har ju bokat tyst kupé för att kunna arbeta. Tack och lov för hörlurar och Nils Landgrens trombon.

Reflektion igen
LO kommer med en ny invit till Svenskt Näringsliv för nya diskussioner om turordning och kvalifikationer. Tidigare förhandlingar i dessa frågor har ju strandat. Vad är det som får parterna att tro att man kan enas denna gång? Jag är en tråkig pessimist härvidlag men jag hoppas att jag har fel.

Göran Smedberg
goran.smedberg@10zing.com

En uppsägning på grund av personliga skäl bli en dyr historia för arbetsgivare.

Läs även

Annons