AI-ledarskap ser till att människa och AI kompletterar varandra

AI kan bli en del av lösningarna när chefer nu måste hantera kompetens- och kapacitetsbrist, stress och ohälsa, menar Chefstidningens krönikör Alexander Löfgren.

Alexander Löfgren, utvecklare av kollektiv intelligens Influence AB, forskare och författare Smart samarbete.

Foto: privat

EU:s kommande AI-lagstiftning är ett viktigt steg mot ansvarsfull reglering av artificiell intelligens inom och mellan länder på makronivå. Men för att dessa lagar ska kunna tillämpas och efterlevas behövs också att ett tydligt och omdömesgillt AI-ledarskap utövas på mikronivå i organisationer och samhälle.

Teknologins utveckling är alltid beroende av lärandet hos dess användare. Denna ömsesidiga mognadsprocess kan beskrivas som ett ständigt pågående meningsskapande i interaktionen mellan människa och maskin. För 15 år sedan skrev jag om detta i min doktorsavhandling vid KTH. Då kretsade min forskning kring utveckling av mobil IT och meningsfull användning av den i rörliga arbetsmiljöer.

Idag handlar det om utveckling, användning och samspel mellan artificiell och mänsklig intelligens som i grunden kan stöpa om våra liv och skapa nya former av kollektiv intelligens. Förhoppningsvis för att göra vår tillvaro och värld bättre. Vad är annars meningen med utveckling?

Detta kräver ledare som med förnuft och känsla ser till att mänsklig och artificiell intelligens kompletterar varandra, och att människans sociala värld fungerar väl i mötet med maskinens digitala värld.

Ett klarsynt AI-ledarskap möjliggör att människan och maskinen blir skalbara tillsammans baserat på de förutsättningar vi befinner oss i nu.

Alexander Löfgren

Grunden till ett sådant ledarskap handlar om att förtydliga, förverkliga och följa upp uppgifter, bidrag, regler och beteenden i samarbetet mellan människa och maskin:

Uppgifter: Vad är problemen vi behöver adressera, saker vi vill förbättra och resultaten vi vill realisera? Detta handlar om att förstå vilka syften vi vill uppnå och vilka värden vi behöver slå vakt om som skapar ramarna och motiven för de gemensamma uppgifterna.

Bidrag: Hur organiserar vi människans och maskinens bidrag till det som ska uppnås? Detta handlar om att förstå vilka olika typer av mänsklig och artificiell intelligens vi behöver för uppgiften, och hur vi gör roller och funktioner mellan dem tydliga och agerbara.

Regler: Vilka samarbetsregler behöver vi etablera mellan människa och maskin? Detta handlar om att förstå de moraliska och etiska principer för exempelvis beslut och rådgivning som behöver gälla mellan människa och AI som möjliggör ett önskat och kontrollerat utfall.

Beteenden: Hur upplever vi samspelet mellan människa och maskin, och vilka anpassningar och förbättringar gör vi baserat på förverkligade resultat? Detta handlar om att förstå vilka beteenden vi kan förvänta oss av mänsklig och artificiell intelligens, och hur vi tar ansvar för att lärandet människa-maskin sker i gemensam takt och leder till ett förutsägbart samarbete.

Ett klarsynt AI-ledarskap möjliggör att människan och maskinen blir skalbara tillsammans baserat på de förutsättningar vi befinner oss i nu. Därför måste AI-ledarskapet utgå ifrån existerande utmaningar inom exempelvis kompetens- och kapacitetsbrist, stress och ohälsa vi redan har på våra arbetsplatser och i samhället. Vi behöver chefer och ledare som med stöd av lagstiftningen tar ansvar för hur vi tillsammans skapar mer välfungerande verksamheter med välmående människor, där AI på ett balanserat och meningsfullt sätt är en del av lösningarna.

Alexander Löfgren
Utvecklare av kollektiv intelligens Influence AB, forskare och författare Smart samarbete

Läs även

Annons